Çağrı Merkezi Hizmet Kalitesi Hedef Değerlerini Sağlayamayan Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ'nin Uyarılması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 16.03.2021 tarihli ve 2021/İK-THD/77 sayılı Kurul Kararı ile;

“5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi, 52'nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin ikinci fıkrası ile 7'nci ve 9'uncu maddelerine, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği EK-4'ün Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'nin 6'ncı, 9'uncu ve 11'inci maddelerine ve ilgili diğer mevzuata istinaden;
1.Kurumumuza yaptığı 2019 yılı ikinci dönem hizmet kalitesi bildiriminde, "Müşteri Hizmetleri İçin Cevap Verme Süresi” hizmet kalitesi ölçütünün %80 veya daha fazla olması gereken değerini %74,67 ile sağlayamaması nedeniyle Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ'nin; Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nin "İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar” başlıklı 9'uncu maddesi birinci fıkrasında yer alan hükmü gereğince;
a.Yazılı olarak uyarılması,
b.İşletmecinin ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin bir (1) ay süre ile Kurumumuz internet sayfasında duyurulması,
…”

hususlarına karar verilmiştir.