İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Bildirimleri Kapsamında TTNET AŞ'ye Uyarı

20/05/2020 tarihli ve 2020/İK-TED/147 sayılı Kurul Kararı ile “Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği” ve “İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere  İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği” gereğince Kurumumuza yapılan bildirimler kapsamında;

“TTNET AŞ’nin 2019 yılı üçüncü çeyrek döneme ilişkin hizmet kalitesi ölçümlerinin değerlendirilmesi sonucunda; Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin “Hizmet kalitesi ölçütleri ve yükümlü işletmeciler” başlıklı 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “(2) (Değişik:RG-21/1/2014-28889) … internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmecilerden tebliğ veya Kurul kararı ile belirlenenler Ek-3’teki, … ölçütlere ilişkin hedeflere uymakla ve verileri Kuruma göndermekle yükümlüdür.” hükmüne aykırı olarak; 2019 yılı üçüncü çeyrek dönem hizmet kalitesi ölçümlerinde “Bağlantı Süresi” ölçütüne ait “Tüm taleplerin en hızlı karşılanan %95’inin yerine getirilmesinde geçen süre” verisinin ilgili hedef değer olan “≤ Taahhüt Edilen Bağlantı Süresi” için belirtilen 15 gün hedef değerine eşit veya küçük olması gerekirken Fiber bağlantı için Ağustos ayında 15,73 gün olarak gerçekleşerek hedef değerin sağlanamaması nedeni ile TTNET AŞ’nin; Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin “İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan;“(1) (Değişik:RG-21/1/2014-28889) İşletmecinin bir takvim yılı içindeki herhangi bir raporlama döneminde hizmet kalitesi ölçütlerine ilişkin bir veya daha fazla hedef değeri sağlayamaması durumunda Kurul tarafından kabul edilen haklı nedenleri olmaması halinde işletmeci bir defaya mahsus yazılı olarak uyarılır ve ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediği Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulur.” hükmü çerçevesinde;

1. Yazılı olarak uyarılması,

2. İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi hedef değerini 2019 yılı üçüncü çeyrek dönemde sağlayamadığının bir (1) ay süre ile Kurumumuz internet sayfasında duyurulması hususlarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.