Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzni Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 1314

Ekli "Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzni Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

18 Temmuz 2019

Harç Tutarı

MADDE 1- (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin "VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izni harcı" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı 1500 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Yürürlülük

MADDE 2- (1) Bu Karar, yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

19 Temmuz 2019 CUMA       Resmi Gazete              Sayı:30836