Yetkilendirme İçin Başvuru Adımları

Yetkilendirme başvuru şartları:

1- Yetki belgesi almak için Kuruma başvuru yapan şirketlerde, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan hüküm saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki şartlar aranır:

  • Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre anonim şirket, limited şirket veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket statüsünde olması.
  • Şirketin tescil ve ilan olduğu Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan şirket sözleşmesinde “posta hizmeti verilmesi ve/veya bunun için gerekli altyapının kurulup işletilmesi” ifadesine yer verilmiş olması.
  • Şirket paylarından en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişilerin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar kapsamında taksirli suçlar hariç olmak üzere, maddi unsurları arasında nakil yer alan suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık suçları, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi kaçakçılığı suçlarından veya devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan veya bu suçlara iştirakten dolayı hüküm giymemiş olması.
  • 6102 sayılı Kanunun anonim şirketlerin sahip olması gereken asgari sermaye tutarlarına yönelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla; ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari 250.000 TL sermayeye; il/iller bazında posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari 12.000 TL sermayeye sahip olması.
  • Hizmet sağlayıcıların merkez birimi olması ve ayrıca ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin, İçişleri Bakanlığınca belirlenmiş bulunan 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere asgari birer şube açmak veya acentelik vermek suretiyle örgütlenmelerini tamamlamış olmaları; il/iller bazında posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin ise söz konusu il veya illerde asgari birer şube açmak veya acentelik vermek suretiyle örgütlenmelerini tamamlamış olmaları.

2- Yetkilendirme başvuru sürecinde başvuru sahibi şirketin tüzel kişiliği ve şirket paylarından en az yüzde ellisine sahip gerçek kişi ortaklar veya tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişiler ve şirket hakkında aynı anda vergi incelemesi bulunduğu hususunun soruşturulması neticesinde tespit edilmesi durumunda yetkilendirme başvurusu reddedilir.

Yetkilendirme başvuru adımları şu şekildedir:

  1. Yetki belgesi almak isteyen şirket; ilgili mevzuatta ve Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesindeki şartları karşılamak kaydıyla, “Yetki Belgesi Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurarak form kapsamında istenilen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunur.
  2. Birinci fıkraya uygun olarak yapılan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde, ilgili mevzuatta ve Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesindeki şartları karşıladığı tespit edilen şirkete, yetkilendirme ücretini tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Ek-1’de yer verilen Yetki Belgesi Ücret Çizelgesine uygun olarak Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırması ve söz konusu dekontun aslını veya banka onaylı suretini Kurum evrak kaydına sunması gerektiği bildirilir. Söz konusu süre içerisinde yetki belgesi ücretinin yatırıldığını gösterir dekontun aslının veya banka onaylı suretinin Kurum evrak kaydına sunulmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır ve başvuru sahibi şirketin talebi halinde başvuru evrakı iade edilir.
  3. Başvuru sahibi şirket tarafından gönderilen dekontun aslının veya banka onaylı suretinin, Kuruma tesliminden sonra yetki belgesi düzenlenir. Düzenlenen yetki belgesi ilgili hizmet sağlayıcısına verilir. Hizmet sağlayıcısı, adına düzenlenen yetki belgesi üzerinde belirtilen tarih itibari ile yetkilendirilmiş sayılır.
  4. Başvurunun değerlendirilmesi neticesinde; yetki belgesi başvurusu kapsamında istenilen bilgi ve belgelerde eksiklik ve/veya uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde söz konusu eksikliklerin tamamlanması ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi gerektiği başvuru sahibi şirkete bildirilir. Söz konusu süre içerisinde eksikliklerin tamamlanması ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi halinde ikinci fıkra uygulanır. Aksi durumda; bahse konu başvuru işlemden kaldırılır ve başvuru sahibi şirketin talebi halinde başvuru evrakı iade edilir.
  5. Kurum, Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartların sağlanmaması ve/veya başvurunun noter onaylı imza sirkülerine uygun yapılmaması ve/veya milli güvenliğe, kamu düzenine ve genel sağlığa aykırılık gerekçeleri ile başvuruları reddedebilir.

Posta Hizmetleri Yetkilendirme Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.