Sınıf 2 Bildirim Formu Uygulamaları

24/03/2007 tarih ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’nin (02/03/2009 tarih ve 27157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik) 8/b Maddesi gereğince; Yönetmeliğin diğer ilgili maddelerine uygun olarak imal edilmiş cihazı piyasaya arz eden İmalatçının, uyumlaştırılmamış frekans veya frekans bandlarını kullanan cihazın piyasaya arz edilmesinden en az dört hafta önce “Sınıf 2 Bildirim Formu” ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’na izin başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Ülkemizde kullanılacak frekans ve/veya lisans (izin) yönünden kısıtlama olan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarına ait Sınıf 2 Bildirim Formu onayı işlemleri için:

  • Türkiye'de faaliyet gösteren imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından Sınıf 2 Bildirim Formu’nda belirtilen bilgilerin bilgisayar ortamında doldurulup her sayfasının sol alt kısmı imzalanıp kaşelenerek, cihaz için üretici firma tarafından düzenlenmiş uygunluk beyanında (DoC-Declaration of Conformity) belirtilen standart değerlere ait belgelerin (test raporlarının) USB Flash disk ortamında hazırlanarak, " norm müracaat dilekçesi " ekinde firma bilgileri, firma adına imza yetkisi olan kişinin imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ile birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı)’na başvurulması gerekmektedir.
  • BTK tarafından onaylanan Sınıf 2 Bildirim Formu bir üst yazı ile talep sahibine gönderilecektir.

Sınıf 2 Bildirim Formu ile onaylanarak BTK internet adresinde yayımlanan cihazlar için tekrar Sınıf 2 Bildirim Formu onayına gerek bulunmamaktadır.

Sınıf-2 Bildirim Formu ile Onay Almış Cihazların Listesi için TIKLAYINIZ

Uyarı:

Listede belirtilen cihazlar Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği'nin 8/b Maddesine göre Milli Frekans Planına uygunluk açısından değerlendirildiğinden, cihazların söz konusu Yönetmeliğin diğer maddelerine uygunluğu anlamına gelmemektedir.

  • Ülkemizde kullanılması uygun görülmeyen cihazlar yazı ile talep sahibine bildirilecektir.
  • Piyasaya arzı öncesi kısıtlama uygulanmayan “Sınıf 1 cihazlar” için BTK’nın ilgili mevzuatlarında belirtilen şartlara uyulması kaydıyla BTK’ya Sınıf 2 Bildirim Formu onayı için başvurusu yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Not:

5809 sayılı Kanun’un 36’ ncı ve 37’nci maddesi ve TTTE Yönetmeliği’nin 5’inci, 9’uncu ve 14’üncü maddeleri gereği, kamu güvenliğini sağlamak, halk sağlığını korumak ve elektromanyetik girişimi önlemek amacıyla, Sınıf 1 cihazlara BTK tarafından kısıtlamalar getirilebilir. 


Yazışma Adresi:

Bilgi Teknolojileri ve İletişŸim Kurumu Eskişehir Yolu 10.km  No:276 Çankaya/Ankara